[filename.info logo]
[cn agt0406.dll][de agt0406.dll][es agt0406.dll][fr agt0406.dll][gb agt0406.dll][it agt0406.dll][jp agt0406.dll][kr agt0406.dll][nl agt0406.dll][pt agt0406.dll][ru agt0406.dll][us agt0406.dll]
 

agt0406.dll (2.0.0.3422)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ agt0406.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.0.0.3422
Dateigröße:19.456 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:4412E7DA
MD5:FA08 B89E 377F 6307 9EDF DC8E 5418 9ACB
SHA1:1E6A F8ED E777 4D19 F147 E434 CBC1 71B8 ECA0 C7CF

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Agent International Dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.0.3422
Interner Name:agt0406
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1999
Ursprünglicher Dateiname:agt0406.dll
Produktname:Microsoft Agent International Dll
Produktversion:2.0.0.3422Valid HTML 4.01!