[filename.info logo]
[cn avicap32.dll][de avicap32.dll][es avicap32.dll][fr avicap32.dll][gb avicap32.dll][it avicap32.dll][jp avicap32.dll][kr avicap32.dll][nl avicap32.dll][pt avicap32.dll][ru avicap32.dll][us avicap32.dll]
 

avicap32.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ avicap32.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:66.048 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:22D43F4C
MD5:D195 257C D8F6 8E2C 8537 52FA E6E2 2A50
SHA1:1F2E 574D 5D81 6082 E225 F554 F40C 6C8B 16FF CBAD

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:AVI Capture Window Class
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:AVICAP32.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:AVICAP32.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!