[filename.info logo]
[cn cmstp.exe][de cmstp.exe][es cmstp.exe][fr cmstp.exe][gb cmstp.exe][it cmstp.exe][jp cmstp.exe][kr cmstp.exe][nl cmstp.exe][pt cmstp.exe][ru cmstp.exe][us cmstp.exe]
 

cmstp.exe (7.2.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ cmstp.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:7.2.2600.0
Dateigröße:56.832 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B8E516B1
MD5:C20B BF44 9F29 3387 53E9 12C2 1A12 76BC
SHA1:4650 F9A7 2008 BD83 9066 3484 D715 0F05 66DC D8D9

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Verbindungs-Manager-Profilinstallation
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:7.2.2600.0
Interner Name:CMSTP
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:CMSTP.EXE
Produktname:Microsoft(R) Verbindungs-Manager
Produktversion:7.2.2600.0Valid HTML 4.01!