[filename.info logo]
[cn csc.exe][de csc.exe][es csc.exe][fr csc.exe][gb csc.exe][it csc.exe][jp csc.exe][kr csc.exe][nl csc.exe][pt csc.exe][ru csc.exe][us csc.exe]
 

csc.exe (7.10.3052.4)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 \ csc.exe
Dateidatum:2003-02-21 09:20:44
Version:7.10.3052.4
Dateigröße:49.152 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:DB599F03
MD5:BC80 72AF 7721 88B4 AFE5 2798 8023 22B5
SHA1:D34E 74C7 0D1D CDAB C749 401C 6CA4 301E 1799 51F1

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Visual C# Command Line Compiler
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:7.10.3052.4
Interner Name:csc.exe
Copyright:Copyright© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:csc.exe
Produktname:Microsoft® Visual Studio .NET
Produktversion:7.10.3052.4Valid HTML 4.01!