[filename.info logo]
[cn diactfrm.dll][de diactfrm.dll][es diactfrm.dll][fr diactfrm.dll][gb diactfrm.dll][it diactfrm.dll][jp diactfrm.dll][kr diactfrm.dll][nl diactfrm.dll][pt diactfrm.dll][ru diactfrm.dll][us diactfrm.dll]
 

diactfrm.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ diactfrm.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:395.264 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:1C6DC9BA
MD5:AE42 2CF0 2BB5 ED49 9B40 1271 ECE1 320B
SHA1:2A28 3B16 1BE5 042A B34A 427B 3400 D9A7 FC8A 35D2

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectInput-Zuordnungsumgebung
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:DIACTFRM
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:DIACTFRM
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!