[filename.info logo]
[cn dispex.dll][de dispex.dll][es dispex.dll][fr dispex.dll][gb dispex.dll][it dispex.dll][jp dispex.dll][kr dispex.dll][nl dispex.dll][pt dispex.dll][ru dispex.dll][us dispex.dll]
 

dispex.dll (5.6.0.6626)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ dispex.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.6.0.6626
Dateigröße:45.083 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:BA2D6113
MD5:E6A0 86BD AAB6 6045 8421 3B22 4C40 1E01
SHA1:463E A65D 34CC E559 2516 5914 7872 1E34 7D17 09BF

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft (r) DispEx
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.6.0.6626
Interner Name:dispex.dll
Copyright:Copyright © Microsoft Corp. 2001
Ursprünglicher Dateiname:dispex.dll
Produktname:Microsoft (r) DispEx
Produktversion:5.6.0.6626Valid HTML 4.01!