[filename.info logo]
[cn dpvsetup.exe][de dpvsetup.exe][es dpvsetup.exe][fr dpvsetup.exe][gb dpvsetup.exe][it dpvsetup.exe][jp dpvsetup.exe][kr dpvsetup.exe][nl dpvsetup.exe][pt dpvsetup.exe][ru dpvsetup.exe][us dpvsetup.exe]
 

dpvsetup.exe (5.3.0.900)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dpvsetup.exe
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:5.3.0.900
Dateigröße:80.896 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:CDDE2F79
MD5:A27D 713B 5192 3E72 E58F AE4D 5CA0 73D7
SHA1:DBDD 1B4A E446 79C8 4766 79CB 5D13 7999 21A0 C72A

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectPlay Voice Test
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.3.0.900
Interner Name:dpvsetup.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dpvsetup.exe
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.3.0.900Valid HTML 4.01!