[filename.info logo]
[cn dpvvox.dll][de dpvvox.dll][es dpvvox.dll][fr dpvvox.dll][gb dpvvox.dll][it dpvvox.dll][jp dpvvox.dll][kr dpvvox.dll][nl dpvvox.dll][pt dpvvox.dll][ru dpvvox.dll][us dpvvox.dll]
 

dpvvox.dll (5.3.0.900)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dpvvox.dll
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:5.3.0.900
Dateigröße:112.128 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:37DE3A04
MD5:092E B4D0 E687 DD46 420A 51FC 28B5 5C4D
SHA1:33D9 B6B4 BA16 9AF1 E1F0 058F E0F8 8065 8469 037F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectPlay Voice Voxware Provider
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.3.0.900
Interner Name:dpvvox.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dpvvox.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.3.0.900Valid HTML 4.01!