[filename.info logo]
[cn dxdllreg.exe][de dxdllreg.exe][es dxdllreg.exe][fr dxdllreg.exe][gb dxdllreg.exe][it dxdllreg.exe][jp dxdllreg.exe][kr dxdllreg.exe][nl dxdllreg.exe][pt dxdllreg.exe][ru dxdllreg.exe][us dxdllreg.exe]
 

dxdllreg.exe (4.9.0.902)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dxdllreg.exe
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:4.9.0.902
Dateigröße:44.544 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:9630B416
MD5:5081 F2FD 42A9 7C2D 8885 F1DE 109F 7B39
SHA1:E553 1A7E B27E 14F9 2AC7 C4C6 686B A90B 1BBA 7B9D

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectX DLL Register
Datei-Betriebssystem:16-bit Windows running with MS-DOS
Datei-Typ:Application
Datei-Version:4.9.0.902
Interner Name:dxdllreg.exe
Copyright:Copyright © Microsoft Corp. 1994-2002
Ursprünglicher Dateiname:dxdllreg.exe
Produktname:Microsoft® DirectX for Windows® Operating System
Produktversion:4.9.0.902Valid HTML 4.01!