[filename.info logo]
[cn fp40ext.dll][de fp40ext.dll][es fp40ext.dll][fr fp40ext.dll][gb fp40ext.dll][it fp40ext.dll][jp fp40ext.dll][kr fp40ext.dll][nl fp40ext.dll][pt fp40ext.dll][ru fp40ext.dll][us fp40ext.dll]
 

fp40ext.dll (4.0.2.6513)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ fp40ext.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:4.0.2.6513
Dateigröße:32.828 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:EE0E085
MD5:2AC9 2D8E 7112 70CF 157D 0E23 31E7 0F80
SHA1:A23A 571E 7F34 5AE8 40B5 DCB4 CF6F 77F1 DC46 8A83

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft FrontPage Server Extensions
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.2.6513
Copyright:Copyright © 1995-1999 Microsoft Corporation, All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FP30EXT.DLL
Produktname:Microsoft® FrontPage® 2000
Produktversion:4.0.2.6513Valid HTML 4.01!