[filename.info logo]
[cn fp4anscp.dll][de fp4anscp.dll][es fp4anscp.dll][fr fp4anscp.dll][gb fp4anscp.dll][it fp4anscp.dll][jp fp4anscp.dll][kr fp4anscp.dll][nl fp4anscp.dll][pt fp4anscp.dll][ru fp4anscp.dll][us fp4anscp.dll]
 

fp4anscp.dll (4.0.2.6513)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ fp4anscp.dll
Dateidatum:2002-05-14 12:09:28
Version:4.0.2.6513
Dateigröße:82.035 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:112F333A
MD5:9C58 971C AB3D 1597 C4F8 4F2B 0697 503C
SHA1:801D B5AB EFFB 78A8 1B11 0DE7 1FE1 B667 0D52 2A5E

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft FrontPage Server Extensions for Netscape Servers
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.2.6513
Copyright:Copyright © 1995-1999 Microsoft Corporation, All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FP30NSCP.DLL
Produktname:Microsoft® FrontPage® 2000
Produktversion:4.0.2.6513Valid HTML 4.01!