[filename.info logo]
[cn fxsext32.dll][de fxsext32.dll][es fxsext32.dll][fr fxsext32.dll][gb fxsext32.dll][it fxsext32.dll][jp fxsext32.dll][kr fxsext32.dll][nl fxsext32.dll][pt fxsext32.dll][ru fxsext32.dll][us fxsext32.dll]
 

fxsext32.dll (5.2.1776.1023)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ fxsext32.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.2.1776.1023
Dateigröße:20.992 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:99F2CF5C
MD5:255F C0E0 EBF6 9CC8 7F55 71CF 5EDD F137
SHA1:D097 F6FF 67B3 69DF 443E D9C4 F8DC CF76 B148 A149

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Fax-Exchange-Erweiterung
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.2.1776.1023
Interner Name:FXSEXT32.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FXSEXT32.DLL
Produktname:Microsoft® Fax Server
Produktversion:5.2.1776.1023Valid HTML 4.01!