[filename.info logo]
[cn helpctr.exe][de helpctr.exe][es helpctr.exe][fr helpctr.exe][gb helpctr.exe][it helpctr.exe][jp helpctr.exe][kr helpctr.exe][nl helpctr.exe][pt helpctr.exe][ru helpctr.exe][us helpctr.exe]
 

helpctr.exe ( 5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB835732$ \ helpctr.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.1106
Dateigröße:742.400 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:4B3B1182
MD5:2D62 27FD 12DE 1872 254C 679E 52E3 9E2E
SHA1:111E C3F3 63FB D762 E664 6DB2 3AD3 CAF9 41F7 522B

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Help and Support Center
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:HELPCTR.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:HELPCTR.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!