[filename.info logo]
[cn hpcfont.dll][de hpcfont.dll][es hpcfont.dll][fr hpcfont.dll][gb hpcfont.dll][it hpcfont.dll][jp hpcfont.dll][kr hpcfont.dll][nl hpcfont.dll][pt hpcfont.dll][ru hpcfont.dll][us hpcfont.dll]
 

hpcfont.dll (1.0.33.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3 \ hpcfont.dll
Dateidatum:2001-08-18 04:51:10
Version:1.0.33.0
Dateigröße:136.192 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:2A30A3CD
MD5:8F0B 6E0C 43D3 9F80 540C 624D 499A C8E0
SHA1:BFD2 568F 6B9B 7C09 2343 E932 336F 2CB7 1048 954C

Versions-Informationen

Firmenname:Hewlett-Packard Corporation
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Subtyp:2
Datei-Version:1.0.33.0
Copyright:Copyright (C) Hewlett-Packard Corp. 2000-2001
Produktname:HP LaserJet Font Metrics
Produktversion:1.0.33.0Valid HTML 4.01!