[filename.info logo]
[cn hscupd.exe][de hscupd.exe][es hscupd.exe][fr hscupd.exe][gb hscupd.exe][it hscupd.exe][jp hscupd.exe][kr hscupd.exe][nl hscupd.exe][pt hscupd.exe][ru hscupd.exe][us hscupd.exe]
 

hscupd.exe ( 5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB840374$ \ hscupd.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.1106
Dateigröße:8.704 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B33DEEDB
MD5:60E4 234A ACB3 F67D 7AA1 ECA3 EC93 DDEE
SHA1:58A7 6E27 74F2 EC60 B237 FE00 5350 410D C41D 0716

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Help and Support Center
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:HSCUPD.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:HSCUPD.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!