[filename.info logo]
[cn jobexec.dll][de jobexec.dll][es jobexec.dll][fr jobexec.dll][gb jobexec.dll][it jobexec.dll][jp jobexec.dll][kr jobexec.dll][nl jobexec.dll][pt jobexec.dll][ru jobexec.dll][us jobexec.dll]
 

jobexec.dll (5.0.0.1)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ jobexec.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.0.0.1
Dateigröße:48.976 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:59045E01
MD5:DEF5 19F4 C29F 633F 36A3 9E04 13B7 273C
SHA1:544A 3D9A 8A2A A9D8 5CBF 41D9 3063 7BB5 808F 6C27

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Active Setup Job Executer
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.0.0.1
Interner Name:jobexec.dll
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1997
Ursprünglicher Dateiname:jobexec.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft(R) Windows NT(R)
Produktversion:5.0.0.1Valid HTML 4.01!