[filename.info logo]
[cn mountvol.exe][de mountvol.exe][es mountvol.exe][fr mountvol.exe][gb mountvol.exe][it mountvol.exe][jp mountvol.exe][kr mountvol.exe][nl mountvol.exe][pt mountvol.exe][ru mountvol.exe][us mountvol.exe]
 

mountvol.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mountvol.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:8.192 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:FFED0E62
MD5:4CA3 A715 DBCF 41F5 B96A C98F 846A 71FF
SHA1:D41F DA4C DD83 1329 72C4 2A04 4A24 9B2A E847 E746

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Volume-Bereitstellungsprogramm
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:mountvol
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:MOUNTVOL.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!