[filename.info logo]
[cn msadds.dll][de msadds.dll][es msadds.dll][fr msadds.dll][gb msadds.dll][it msadds.dll][jp msadds.dll][kr msadds.dll][nl msadds.dll][pt msadds.dll][ru msadds.dll][us msadds.dll]
 

msadds.dll (2.71.9030.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ msadds.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.71.9030.0
Dateigröße:147.456 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:68AB1DCD
MD5:2C00 DF57 A2D5 E560 82A6 B3ED 4B3E 634C
SHA1:BBB8 C4C0 8DDA 6D19 D605 06B0 7765 AB1C 49B8 5C4B

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Data Access - OLE DB Data Shape Provider
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.71.9030.0
Interner Name:msadds.dll
Copyright: Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:msadds.dll
Produktname:Microsoft Data Access Components
Produktversion:2.71.9030.0Valid HTML 4.01!