[filename.info logo]
[cn msvcirt.dll][de msvcirt.dll][es msvcirt.dll][fr msvcirt.dll][gb msvcirt.dll][it msvcirt.dll][jp msvcirt.dll][kr msvcirt.dll][nl msvcirt.dll][pt msvcirt.dll][ru msvcirt.dll][us msvcirt.dll]
 

msvcirt.dll (7.0.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.10.0_x-ww_d8862ba3 \ msvcirt.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:7.0.2600.1106
Dateigröße:50.688 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:BA3279D0
MD5:4244 DB0E 7C3F B17E 9BAD BC23 FF32 8702
SHA1:060A 72F8 ED48 4E43 7E2E 87AF 9EA3 BFDB 8ED1 458D

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows NT IOStreams DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:7.0.2600.1106
Interner Name:msvcirt.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:msvcirt.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!