[filename.info logo]
[cn msvcrt40.dll][de msvcrt40.dll][es msvcrt40.dll][fr msvcrt40.dll][gb msvcrt40.dll][it msvcrt40.dll][jp msvcrt40.dll][kr msvcrt40.dll][nl msvcrt40.dll][pt msvcrt40.dll][ru msvcrt40.dll][us msvcrt40.dll]
 

msvcrt40.dll (4.2000.0.6201)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ msvcrt40.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:4.2000.0.6201
Dateigröße:65.024 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C70E01E7
MD5:9060 3959 1B58 A93A F6C1 238C 7FEE 3128
SHA1:C477 33A5 7BD9 99E8 5F78 7AAF E4F3 E47D 1040 0535

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft (R) C Runtime Library Forwarder DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.2000.0.6201
Interner Name:MSVCRT40.DLL
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1981-1996
Ursprünglicher Dateiname:MSVCRT40.DLL
Produktname:Microsoft (R) Visual C++
Produktversion:4.20.0.6201

msvcrt40.dll wurde in den folgenden Reports gefunden:

Spyware.SpyGraphica

Technische Details
...MFC42.DLL MSVCRT40.DLL MSCOMCTL.OCX...
......
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/spyware.spygraphica.htmlValid HTML 4.01!