[filename.info logo]
[cn netfxsbs10.exe][de netfxsbs10.exe][es netfxsbs10.exe][fr netfxsbs10.exe][gb netfxsbs10.exe][it netfxsbs10.exe][jp netfxsbs10.exe][kr netfxsbs10.exe][nl netfxsbs10.exe][pt netfxsbs10.exe][ru netfxsbs10.exe][us netfxsbs10.exe]
 

netfxsbs10.exe (1.1.4322.573)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework \ netfxsbs10.exe
Dateidatum:2003-02-20 18:09:46
Version:1.1.4322.573
Dateigröße:57.344 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:67F82B70
MD5:9FDB 0E5A 5C90 7054 CFE8 B90B AEDD 39F3
SHA1:C91A 8DE8 52FB 91EC DAF3 CDE9 3D52 A2A2 3112 C416

Versions-Informationen

Anmerkungen:Microsoft .NET Installation Hook
Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft .NET Installation Hook
Datei-Flags:SPECIAL-BUILD
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.1.4322.573
Interner Name:netfxsbs10.exe
Copyright:Copyright © Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.
Zugelassene eingetragene Warenzeichen:Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation
Ursprünglicher Dateiname:netfxsbs10.exe
Produktname:Microsoft .NET Framework
Produktversion:1.1.4322.573Valid HTML 4.01!