[filename.info logo]
[cn ntlanui.dll][de ntlanui.dll][es ntlanui.dll][fr ntlanui.dll][gb ntlanui.dll][it ntlanui.dll][jp ntlanui.dll][kr ntlanui.dll][nl ntlanui.dll][pt ntlanui.dll][ru ntlanui.dll][us ntlanui.dll]
 

ntlanui.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ ntlanui.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:59.904 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:7FB75BE2
MD5:A7E0 A9C2 D35B 060D 20A9 6A4E ECEA 4268
SHA1:8A52 C1BA BFF7 0483 9750 83DB CC6F 3178 FDF1 5A32

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Lanman Control dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:ntlanman.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:ntlanman.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!