[filename.info logo]
[cn ntvdm.exe][de ntvdm.exe][es ntvdm.exe][fr ntvdm.exe][gb ntvdm.exe][it ntvdm.exe][jp ntvdm.exe][kr ntvdm.exe][nl ntvdm.exe][pt ntvdm.exe][ru ntvdm.exe][us ntvdm.exe]
 

ntvdm.exe (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ ntvdm.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:397.312 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B9D257BA
MD5:2AD4 12BF A85C FD40 4374 17AE 1341 DB41
SHA1:4B3C A55C 8907 AD64 88CB 4A68 642F 5F7C 2085 E5B0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:NTVDM.EXE
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:NTVDM.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:NTVDM.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106

ntvdm.exe wurde in den folgenden Reports gefunden:

Backdoor.Assasin

Technische Details
...Nsched32.exe Ntvdm.exe Nvarch16.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.assasin.html

W32.Titog.Worm

Technische Details
...Npssvc.exe Ntvdm.exe Ntvdm.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.titog.worm.html

Trojan.KKiller

Technische Details
...Ntrtscan.exe Ntvdm.exe Ntxconfig.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.kkiller.html

Backdoor.Xeory

Technische Details
...Ntrtscan.exe Ntvdm.exe Ntxconfig.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.xeory.html

Trojan.Downloader.Aphe

Technische Details
...Nsched32.exe Ntvdm.exe Nvarch16.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.downloader.aphe.html

Backdoor.OptixPro.12.c

Technische Details
...NWTOOL16.EXE NTVDM.EXE ANTS.EXE...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.optixpro.12.c.html

W32.Petch

Technische Details
...Nsched32.exe Ntvdm.exe Pavcl.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.petch.html

W32.Titog.L.Worm

Technische Details
...Npssvc.exe Ntvdm.exe Ntvdm.exe...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.titog.l.worm.html

Trojan.Mitglieder.L

Technische Details
...NPROTECT.EXE NTVDM.EXE OSTRONET.EXE...
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.mitglieder.l.html

W32.Gaobot.gen!poly

Technische Details
...NTRTSCAN.EXE NTVDM.EXE NTXconfig.EXE...
......
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.hllw.polybot.htmlValid HTML 4.01!