[filename.info logo]
[cn ochlp30e.dll][de ochlp30e.dll][es ochlp30e.dll][fr ochlp30e.dll][gb ochlp30e.dll][it ochlp30e.dll][jp ochlp30e.dll][kr ochlp30e.dll][nl ochlp30e.dll][pt ochlp30e.dll][ru ochlp30e.dll][us ochlp30e.dll]
 

ochlp30e.dll (3.0.0.523)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ ochlp30e.dll
Dateidatum:2003-07-23 08:54:34
Version:3.0.0.523
Dateigröße:37.888 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:474CA869
MD5:0B9C 4060 37EF 277E 3F1E 5873 8FE3 623C
SHA1:819F 7564 85F9 6AFB E50B 89E0 187B B658 C488 CA3C

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Multimedia Controls Component
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:3.0.0.523
Copyright:© Microsoft Corp. 1996-97. All rights reserved.
Produktname:Microsoft Multimedia Controls
Produktversion:3.0.0.523Valid HTML 4.01!