[filename.info logo]
[cn osk.exe][de osk.exe][es osk.exe][fr osk.exe][gb osk.exe][it osk.exe][jp osk.exe][kr osk.exe][nl osk.exe][pt osk.exe][ru osk.exe][us osk.exe]
 

osk.exe ( 5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826939$ \ osk.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.1106
Dateigröße:213.504 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:86F27239
MD5:8498 1B10 FBD9 E91C A3E4 6187 790A 051D
SHA1:9E03 6604 C8E3 066B 1880 5F3A 134F B25D 8B05 4E5E

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Bildschirmtastatur
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:osk
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:osk.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!