[filename.info logo]
[cn wmvdmod.dll][de wmvdmod.dll][es wmvdmod.dll][fr wmvdmod.dll][gb wmvdmod.dll][it wmvdmod.dll][jp wmvdmod.dll][kr wmvdmod.dll][nl wmvdmod.dll][pt wmvdmod.dll][ru wmvdmod.dll][us wmvdmod.dll]
 

wmvdmod.dll (9.0.0.2980)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ wmvdmod.dll
Dateidatum:2002-12-11 18:10:00
Version:9.0.0.2980
Dateigröße:816.264 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:74D2FE79
MD5:6980 3316 520F 277F F899 9CBB 1CEE 4112
SHA1:397B 91F6 5BB6 D29A F87C 2FCB BEF8 0692 1867 FB1F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Corona Windows Media Video Decoder
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:9.0.0.2980
Interner Name:wmvdmod.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:wmvdmod.dll
Produktname:Microsoft® Windows Media Services
Produktversion:9.0.0.2980Valid HTML 4.01!